Trong patch note GMS, khi đọc về chỉnh sửa nhân vật đang chơi, bạn cảm thấy thế nào?