Which Linux Distro Should I use for 1 Month

Mint 3

Kubuntu 2

Debian 1

Ubuntu 0

Lubuntu 0

Zorin 0