What is your favorite yaku? (pick one)

Sanshoku Doujun 55

Chiitoitsu 35

Junchan 34

Iipeikou 33

Toitoi 32

Riichi 28

Tanyao 27

Pinfu 24

Yakuhai 21

Menzen Tsumo 20

Rinshan Kaihou 12

Ippatsu 12

Haitei Raoyue 7

Chin'isou 5

Nagashi Mangan 4

Ikkitsukan 4

Hon'isou 4

Chankan 3

Double Riichi 3

Honroutou 3

San'ankou 2

Chanta 2

Sanshoku Doukou 1

Sankantsu 1

Shousangen 1

Houtei Raoyuoi 0

373 Votes

0 Comments

Vote