Who is best Girl in Zombie Land Saga?

Saki 6850

Junko 6615

Sakura 4406

Ai 2792

Tae 2023

Yuugiri 1376

Lily 1106

25168 Votes

0 Comments

Vote