Which civ will be eliminated next?

Minoa 5

Jomon 1

Akkad 0

Bulgaria 0

Dervish 0

Finland 0

Iberians 0

Khazaria 0

Lithuania 0

Ottomans 0

Poland 0

Qocho 0

Romania 0

Taiwan 0

Vietnam 0

Wampanoag 0

Yukagir 0

Zapotecs 0

6 Votes

0 Comments

Vote