Question (non-Chinese speakers only please): Which of these terms did you know before reading the China Daily article?

kung fu 29

tofu 29

Shaolin 28

yuan 27

renminbi 26

jiaozi 19

mantou 17

huoguo 12

zhifubao 11

jianbing 10

chunjie 7

zhongguomeng 7

zhongguo daolu 5

yi dai yi lu 3

goqi 3

chongyang 2

mingyun gongtongyi 2

237 Votes

0 Comments

Vote